Lifestyle

Karty charakterystyki substancji chemicznych

Źródłem informacji o właściwościach ładunku jest karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych. W karcie mieszczą się informacje o zagrożeniach, jakie powodować może dany towar, prócz tego nie zabraknąć może opisu postępowania w razie skażenia środowiska opisywaną substancja. Karta Charakterystyki to obowiązkowy dokument w Krajach Unii Europejskiej. Dokument musi być zawsze dostępny podczas transportu materiałów, ich używania i przechowywania. Zawartość i charakterystyka kart unormowana jest przepisami prawa. Jakie informacje powinna zawierać i co grozi za jej brak?

Co zawiera Karta Charakterystyki?

Format Karty Charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH, zawiera ona 16 obowiązkowych sekcji. Sekcja pierwsza to identyfikacja substancji lub mieszaniny oraz identyfikacja przedsiębiorstwa. Sekcja druga to elementy oznakowania zagrożenia, jakie może spowodować. W sekcji trzeciej i czwartej znajdziemy informacje o składzie produktu, środkach pierwszej pomocy i wskazaniach dotyczących natychmiastowej pomocy w kontakcie z substancją. Sekcja 5 to postępowanie w trakcie pożaru, sekcja szósta to postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. Ponadto, w kolejnych podpunktach karta zawiera opis dotyczący reaktywności, magazynowania i przechowywania materiału, a także jak należy postępować z odpadami.

Czy należy aktualizować kartę charakterystyki?

Jeśli pojawiają się nowe informacje mogące znacząco wpłynąć na klasyfikację niebezpiecznego materiału, jego oznakowanie czy dane o zagrożeniach, przedsiębiorca jest natychmiast zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji Karty. W tym wypadku należy zawrzeć nowe dane w karcie i umieścić oznaczenie o aktualizacji, wraz z datą jej wykonania. Zaktualizowany dokument należy dostarczyć odbiorcom, którym niebezpieczny produkt był dostarczany w przeciągu ostatniego roku.

Karty Charakterystyki substancji chemicznych powinny być sporządzane i aktualizowane w języku polskim przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu chemii, toksykologii czy prawa. Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu Karty odpowiada importer danego produktu, jego przedstawiciel lub producent. Wszystkie Karty substancji wprowadzane do obrotu w Polsce wymagają uprzedniego zgłoszenia do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.

Karta Charakterystyki w zakładach pracy

Podczas wykorzystywania substancji niebezpiecznych w firmach, niezależnie od tego, czy są kupowane w celach produkcyjnych, czy na potrzeby własne, producent ma obowiązek przekazania Karty Charakterystyki wraz ze sprzedawaną substancją. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca musi prowadzić wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie. Nie przestrzeganie tego prawa grozi grzywną do 30 tysięcy złotych. Z Kart Charakterystyki pracodawca, jak i pracownik zdobędą informację jak reagować w razie wypadku lub wycieku substancji szkodliwej do środowiska. Karty zawierają również informację dotyczące magazynowania, co szczególnie istotne jest  w przypadku substancji łatwopalnych i wybuchowych. Niewłaściwe przechowywanie tych materiałów zwiększa ryzyko wystąpienia wybuchu.

Szukasz firmy która zajmuje się tworzeniem kart charakterystyki ? Wejdź na consultchem.pl i skorzystaj z oferty >>

Zobacz
Komentarze (0)