Lifestyle

Oznaczenia CLP: gdzie szukać informacji?

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnie Zharmonizowanym Systemie (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

Rozporządzenie CLP, czyli gdzie szukać informacji?

Rozporządzenie CLP zmieniło dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)), dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE (DPD)) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), a od 1 czerwca 2015 to jedyne obowiązujące w UE prawodawstwo dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. Oznaczenia CLP są prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich i mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Wymaga od producentów, importerów lub dalszych użytkowników substancji lub mieszanin odpowiedniego klasyfikowania, oznakowania i pakowania niebezpiecznych chemikaliów przed wprowadzeniem ich do obrotu. Jednym z głównych celów CLP jest ustalenie, czy substancja lub mieszanina wykazuje właściwości prowadzące do klasyfikacji stwarzającej zagrożenie. W tym kontekście klasyfikacja jest punktem wyjścia do informowania o zagrożeniach. Jeżeli odpowiednie informacje spełniają kryteria które stanowi CLP, zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę identyfikuje się poprzez przypisanie określonej klasy i kategorii zagrożenia.

Klasy zagrożeń CLP obejmują zagrożenia fizyczne, zdrowotne, środowiskowe i dodatkowe. Po sklasyfikowaniu substancji lub mieszaniny o zidentyfikowanych zagrożeniach należy poinformować o tym inne podmioty w łańcuchu dostaw, w tym konsumentów. Oznakowanie zagrożeń umożliwia przekazanie klasyfikacji zagrożeń, za pomocą etykiet i kart charakterystyki, użytkownikowi substancji lub mieszaniny, aby ostrzec go o istnieniu zagrożenia i potrzebie zarządzania powiązanym ryzykiem. CLP określa szczegółowe kryteria dla elementów oznakowania: piktogramy, hasła ostrzegawcze i standardowe zwroty dotyczące zagrożenia, zapobiegania, reagowania, przechowywania i usuwania, dla każdej klasy i kategorii zagrożenia. Określa również ogólne standardy pakowania, aby zapewnić bezpieczny transport substancji i mieszanin niebezpiecznych. Oprócz informowania o zagrożeniach poprzez wymagania dotyczące etykietowania, CLP jest również podstawą wielu przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami. Rozporządzenie CLP charakteryzuje zagrożenia związane z chemikaliami i mieszaninami, a także informuje o nich użytkowników. Wyzwaniem jest ustalenie charakterystyk substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie przed ich wprowadzeniem na rynek i sklasyfikowanie ich według zidentyfikowanych zagrożeń. Jeżeli substancja lub mieszanina jest niebezpieczna, musi być oznakowana w taki sposób, aby pracownicy i konsumenci byli świadomi potencjalnych konsekwencji narażenia, zanim się z nimi zetkną.

produkty chemiczne

Oznaczenia CLP: najważniejsze zasady

Klasyfikacja i oznakowanie substancji niebezpiecznych jest zharmonizowane, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie w całej UE. Państwa członkowskie oraz producenci, importerzy lub dalsi użytkownicy stosują zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH) substancji. Jedynie państwa członkowskie mogą zaproponować zmianę istniejącej harmonizacji i przedłożyć propozycje CLH, gdy substancja jest czynną w środkach biobójczych lub środkach ochrony roślin. Dzięki temu procesowi dostawcy mogą zażądać zastosowania alternatywnej nazwy chemicznej dla substancji obecnej w mieszaninie, aby chronić poufny charakter ich działalności, a w szczególności ich prawa własności intelektualnej. Wszelkie wnioski o alternatywne nazwy chemiczne zatwierdzone przez ECHA będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Obowiązek zgłoszenia na mocy CLP wymaga, aby producenci i importerzy przedkładali informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji, które wprowadzają do obrotu, do wykazu klasyfikacji i oznakowania prowadzonego przez ECHA.

Obowiązki importerów produktów chemicznych w ramach CLP obejmują:

  • Zapewnienie, że produkty chemiczne są klasyfikowane zgodnie z kryteriami CLP.
  • Zapewnienie, że produkty chemiczne są oznakowane zgodnie z przepisami CLP oraz że na etykiecie zagrożenia znajdują się dane dostawcy z UE. • Zapewnienie, że produkty chemiczne są pakowane zgodnie z przepisami CLP.
  • Zgłaszanie, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania importowanych substancji, w ich postaci własnej lub w mieszaninie, do wykazu klasyfikacji i oznakowania w ECHA w ciągu miesiąca od wprowadzenia do obrotu w UE.
Zobacz
Komentarze (0)